Chính phủ thúc đẩy doanh nghiệp đóng thuế điện tử

Kể từ tháng 12/2016, các ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền mặt, và yêu cầu các doanh nghiêp chỉ nộp thuế bằng hình thức điện tử.

Đọc tiếp